Smery


I.
                    
Úvod


          pokrivenie charakterov -človek ak dosiahne to po čom túžil, stanoví si iný cieľ -častokrát chce ísť vyššie, mať sa lepšie, a to aj na úkor iných


          neúspechy takýto človek kladie za vinu iným


          avšak sú ľudia, ktorým stačí „byť“ -tešia sa z toho čo majú -obyčajne sú to ľudia, ktorý majú najmenej -žijú bez drahých vecí, bez spoločenského postavenia -necítia potrebu nevyhnutne „mať“


          ľudia, ktorý si zvykli, alebo aspoň „privoňali“ k „mať“ -búdu chcieť „mať“


          táto vlastnosť nezáleží na dobe, ani spoločnosti -nachádza a rozožiera sa všade

II.
                  
Smery


          Postmoderna


          viacej kultúr, náboženstiev, viacej rovín, zmätenosť človeka, záplava informácií, názorov, človek = rozpadnutá bytosť, „Dialektický pluralizmus ideí, doktrín, kultúr, filozofií“


          nie racionálne alebo epicky súvisiace dielo, ironizácia existujúcich literárnych aj neliterárnych textov


          viacero žánrov: vysoká versus masová literatúra, rôzny slovník, každý si to vysvetlí po svojom


          ustálené symboly často ukryté v textoch: zrkadlo (dvojník), múzeum (minulosť), labyrint (strata orientácie človeka)


          nesúhlas s konzumnou spoločnosťou


          rovnocennosť neliterárnych žánrov


          štylistické osobitosti: paródia, pastiš (napodobnenina), irónia, sebaironizácia, tyirónia (nešetrí nikoho), metatext


          Slovenská postmoderna


          exitenciálny prúd – Rudolf Sloboda, D.Dušek


          palimpsetový – Vilikovský, Mitana, paródia, metatext